Vyhľadávanie
V ponuke je 64 nehnuteľností.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY poskytovania realitných služieb prostredníctvom realitnej kancelárie Artegos s.r.o.

(ďalej len „VOP“)

I. Úvodné ustanovenia

1.1       Realitná kancelária Artegos s.r.o. so sídlom Studienka 601, 908 75 Studienka, IČO  50 735 462, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, v oddiele Sro, vložka číslo 117714/B (ďalej len „realitná kancelária“) je právnickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje najmä sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.

1.2       Tieto VOP upravujú pravidlá činnosti realitnej kancelárie Artegos - sprostredkovateľa pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností a upravujú všetky právne vzťahy vznikajúce medzi sprostredkovateľom, klientmi a tretími osobami a platia pre všetky záväzkové vzťahy, pokiaľ nie sú konkrétnou zmluvou výslovne zmenené alebo vylúčené. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária Artegos poskytuje realitné služby na  základe Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností a poskytovaní služieb spojených s predajom nehnuteľností. VOP tvoria súčasť akéhokoľvek právneho vzťahu vzniknutého na základe Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností a poskytovaní služieb spojených s predajom nehnuteľností.

1.3       Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka respektíve Obchodného zákonníka v platnom znení.

1.4       RK Artegos zabezpečuje metodické, materiálne, finančné aj personálne vedenie a usmerňovanie realitných maklérov, vrátane zabezpečovania školení, vzdelávania a hodnotenia realitných maklérov.

1.5       Realitní makléri sú na základe dohody o spolupráci samostatnými subjektmi RK Artegos a na základe poverenia poskytujú klientom služby v mene a na účet RK Artegos.

1.6       RK Artegos predkladá svojim klientom a tretím osobám (záujemcom) typové návrhy zmlúv, ktorých zmeny je možné vykonať len po výslovnom súhlase zmluvných strán.

1.7       Naša kancelária má vypracovaný bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov našich klientov pre potreby zákona č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ďalej máme vypracovaný program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

 

II. Obchodné a právne vzťahy medzi realitnou kanceláriou a klientom

2.1       Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre záujemcu, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností (ďalej len „klient“) na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

2.2       Sprostredkovateľská zmluva je uzatvorená v súlade s ustanovením § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán (ďalej len „sprostredkovateľská zmluva“).

2.3       Práva a povinnosti zmluvných strán zo sprostredkovateľskej zmluvy, ktoré nie sú výslovne upravené v sprostredkovateľskej zmluve, spravujú sa ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

2.4       Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanoveniami sprostredkovateľskej zmluvy ako aj v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

2.5       Sprostredkovateľskou zmluvou sa realitná kancelária zaväzuje obstarať s odbornou starostlivosťou pre klienta za odmenu uzavretie kúpnej alebo nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť klienta.

 

III. Obhliadka

3.1       Ak klient prejaví záujem o sprostredkovanie predaja, prenájmu, alebo kúpy nehnuteľnosti a realitná spoločnosť akceptuje predmetný realitný obchod, môže byť napísaná a uzatvorená sprostredkovateľská zmluva. Sprostredkovateľská zmluva sa obvykle podpíše pri nábore nehnuteľnosti

3.2       Pri obhliadke nehnuteľnosti - náberu nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie oboznámi klienta s pravidlami zabezpečenia predaja nehnuteľnosti cez našu realitnú kanceláriu.

3.3       Realitná kancelária resp. jej zástupca (maklér) pri vykonaní dokumentačnej obhliadky spravidla napíše záznam, kde sa uvedie špecifikácia nehnuteľnosti, výmera podlahovej plochy, popis jednotlivých častí a ich príslušenstva, technický stav, prípadné nedostatky, lokalita, poloha, infraštruktúra a zabezpečí fotodokumentáciu ktorý bude použitý pri propagácií, resp. inzercií nehnuteľnosti.

3.4       Realitná kancelária vykonáva obhliadku vždy v súčinnosti s vlastníkom nehnuteľnosti a za jeho prítomnosti, ak nie je dohodnuté inak.

3.5       Pri výhradnom zastúpení (exkluzivite) klienta sú všetky uverejnené fotky, pôdorysy a texty duševným majetkom firmy a nie je možné ich kopírovať bez písomného súhlasu firmy. Cena za porušenie pri jednej nehnuteľnosti je pevne stanovená na 500 EUR (za každú) a v prípade, že nedôjde k dohode, bude vymáhaná naším interným právnikom.

 

IV. Propagácia a inzercia

4.1       Realitná spoločnosť v rámci sprostredkovacej činnosti spracuje ponuku na predaj, alebo prenájom nehnuteľnosti s odbornou starostlivosťou a v miere potrebnej na jej úspešnú propagáciu.

4.2       Realitná kancelária v rámci sprostredkovateľskej činnosti uverejňuje ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností v elektronických a tlačených médiách podľa vlastného výberu.

4.3       Realitná kancelária pri uverejňovaní ponuky na predaj, alebo prenájom zadá do inzercie popis nehnuteľností, fotodokumentáciu, prípadne video, pričom dbá na to, aby bolo chránené súkromie a anonymita klienta.

4.4       Realitná kancelária môže tiež pri propagácií nehnuteľnosti využiť riadkovú, prípadne obrázkovú inzerciu v tlačených médiách podľa vlastného výberu.

4.5       Ak nastane zmena údajov zadaných v pôvodnej ponuke, realitná kancelária zabezpečí ich aktualizáciu.

4.6       Náklady spojené s inzerciou ponuky na predaj, kúpu alebo prenájom nehnuteľností znáša realitná kancelária.

 

V. Obhliadka a rezervácia

5.1       Realitná kancelária zabezpečí pre záujemcu, ktorý prejaví záujem o uzatvorenie kúpnej alebo nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť ponúkanú realitnou kanceláriou, vstup na nehnuteľnosť za účelom obhliadky.

5.2       Prístup na nehnuteľnosť zabezpečí realitná kancelária po dohode s vlastníkom nehnuteľností, ako aj so záujemcom o kúpu alebo nájom nehnuteľnosti.

5.3       Realitná kancelária voči svojim klientom, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností, ktorých predaj alebo nájom realitná kancelária sprostredkováva, zabezpečí, aby počas obhliadky nevznikla na nehnuteľnosti škoda.

5.4       V prípade, ak má záujemca o kúpu nehnuteľnosti vážny záujem, je možné túto nehnuteľnosť rezervovať a nepredávať ďalej až do doby podpísania kúpnej zmluvy, ak záujemca o kúpu zloží v realitnej kancelárii rezervačnú zálohu.

5.5       V prípade, ak záujemca o kúpu nehnuteľnosti nebude ochotný zložiť v realitnej kancelárií celú výšku rezervačnej zálohy, predávaná nehnuteľnosť bude inzerovaná ďalej až do doby zloženia celej rezervačnej zálohy záujemcom.

 

VI. Odmena a náklady

6.1       Nárok na odmenu vzniká realitnej kancelárii až dňom podpisu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy, ktorej uzavretie je predmetom sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej medzi realitnou kanceláriou a klientom.

6.2       Konkrétna výška odmeny realitnej kancelárie je individuálne dohodnutá v rámci Sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej medzi realitnou kanceláriou a klientom.

6.3       Záujemca o kúpu nehnuteľnosti môže uhradiť rezervačnú zálohu bezhotovostným platobným stykom na účet realitnej kancelárie alebo v hotovosti, pričom rezervačná záloha sa započítava do kúpnej ceny nehnuteľností rozpísanej v kúpnej zmluve.

6.4       Realitná kancelária má nárok na odmenu po dobu jedného roka, aj za predpokladu, že k uzatvoreniu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy, ktorej uzatvorenie bolo predmetom sprostredkovateľskej zmluvy, došlo po skončení platnosti tejto sprostredkovateľskej zmluvy, ak k uzavretiu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy došlo v priamej súvislosti s činnosťou realitnej kancelárie.

6.5       Realitná kancelária má nárok na odmenu aj v prípade, ak klient uzavrie bez ďalšej súčinnosti realitnej kancelárie kúpnu zmluvu (alebo inú scudzovaniu zmluvu) alebo nájomnú zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označila realitná kancelária ako osobu vhodnú na uzavretie kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy (napr. tak, že s určenou osobou vykonal ohliadku nehnuteľnosti).

6.6       V odmene sú zahrnuté všetky náklady realitnej kancelárie pri jej činnosti, a to najmä: obhliadka nehnuteľnosti, fotodokumentácia, inzercia, právny servis, poplatky u notára a na katastri.

 

VII. Záverečné ustanovenia

7.1       Realitná kancelária potvrdzuje, že osobné údaje jej klientov, ktoré sú v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. chránené budú použité iba s ich súhlasom pre naplnenie účelu zmlúv súvisiacich s kúpou a predajom nehnuteľnosti, inak sú utajené.

7.2       Každý návrh smerujúci k uzatvoreniu zmluvy s kupujúcim, ktorý vyhovuje požiadavkám vlastníka nehnuteľnosti je sprostredkovateľ povinný bezodkladne prerokovať s vlastníkom nehnuteľnosti.

7.3       Sprostredkovateľ sa zaväzuje pre potreby vlastníka nehnuteľnosti a záujemcu o kúpu nehnuteľností uschovať všetky doklady a kópie kúpnych zmlúv, ktoré nadobudol v súvislosti so svojou činnosťou.

7.4       Všetky vzájomné spory vyplývajúce alebo vzniknuté zo zmluvného vzťahu medzi subjektmi pôsobiacimi v rámci realitného obchodovania RK Artegos a klientom/klientmi, resp. záujemcom/záujemcami sa budú prioritne riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou. Na rozhodovanie prípadných súdnych sporov je vždy príslušný súd v Slovenskej republike.
 

 

VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 21.05. 2018.

 

Našou prioritou sú spokojní klienti, služby na najvyššej úrovni a nestrannosť pri každom obchode.

TOP
ponuka

ÚTULNÁ garsónka pri Trnavskom Mýte

Garsónka Bratislava-Staré Mesto (okres Bratislava I)

3i byt v pôvodnom stave

3 izbový byt Bratislava-Podunajské Biskupice (okres Bratislava II)

VÝHODNÁ garsónka

Garsónka Miloslavov (okres Senec)

ZARIADENÁ garsónka v novostavbe

Garsónka Bratislava-Podunajské Biskupice (okres Bratislava II)
Všetky TOP ponuky